Odkazy

Přihlášení

volební program 2010-2014

Vážení spoluobčané,
velmi si vážíme důvěry, kterou jste dali Občanské demokratické straně v předcházejících komunálních volbách. Většinu cílů, které jsme si stanovili, se nám s vaší podporou podařilo dosáhnout. Jilemnice se stala během posledních čtyř let jedním z nejúspěšnějších měst v čerpání evropských dotací. Celkem se podařilo realizovat projekty za více než 220 milionů korun a další projekty se nyní rozbíhají, příp. se rozběhnou v následujících letech. Představuje to desetiprocentní nárůst oproti minulým volebním obdobím. Tato čísla prudce kontrastují s některými jinými městy a obcemi v ČR, která se potýkají, často vlastní vinou, s existenčními starostmi.
Jsme si ale také vědomi kritiky. Starosta za ODS byl neuvolněným a při plnění svých dalších povinností (zejména v krajském zastupitelstvu v Liberci) mohl řadě z nás chybět při řešení běžných občanských záležitostí. Žijeme však v reálných, tvrdých podmínkách, kde bez potřebných kontaktů, bez osobního přičinění, bez individuální aktivity každého z nás, není možné dosahovat úspěchů. Proto bychom si měli narovinu odpovědět na otázku: Lze zajistit rozvoj města jen „sezením“ na radnici? Odpověď je jednoznačná – nelze! Nicméně souhlasíme s kritikou, že občané mají plné právo na to, aby byli vyslechnuti, aby jejich problémy byly řešeny bez zbytečných odkladů. V následujícím volebním období proto připravujeme změnu, která úroveň komunikace mezi starostou a občanem zcela zásadně zefektivní. Nechali jsme se přitom inspirovat příklady řady měst EU, které obdobný problém úspěšně vyřešily.
V oblasti rozvoje města se chceme inspirovat vašimi požadavky, náměty. K tomu využijeme moderní informační technologie, zlepšený přímý kontakt na radnici, jakož i „Strategický plán města Jilemnice 2008 – 2025“, na jehož tvorbě jste se podíleli, a který byl poprvé v historii schválen. Využijeme dále tradičních veřejných diskusí, „Hovorů s občany“, diskuzí v rámci projektu „Zdravé město“. Nevyhýbáme se a nebudeme se vyhýbat vašim kritickým názorům. Vnímáme velmi kriticky stejně jako vy, že nebyly realizovány některé důležité projekty, zatímco jiné, zdánlivě méně podstatné, ano. Je to ale jediný větší nedostatek současného systému rozdělování dotací EU prostřednictvím programů a výzev, že nemůžeme vždy realizovat přesně to, co si v danou chvíli přejeme.
Zavazujeme se zefektivňovat činnost Městského úřadu. Slíbili jsme snížit počet zaměstnanců úřadu, slib jsme splnili. Došlo k snížení o deset osob. Je potřeba zlepšit komunikaci s občany i uvnitř úřadu. K tomu využijeme projektu „Zavádění Common Assessment Framework v Jilemnici“, neboli „zlepšování organizace pomocí sebehodnocení“, který byl vytvořen na základě zkušeností ze stovek měst EU. Vytvoříme zcela nové, efektivnější a uživatelsky přívětivější webové stránky. Zásadní pro tyto změny bude VÁŠ názor, stejně jako v dalších oblastech.
V oblasti péče o majetek města podpoříme prodej nepotřebného majetku, navrhneme privatizaci části bytového fondu, připravíme program využití pozemků ve vlastnictví města. Provedeme důslednou kontrolu transparentnosti finančních příjmů a získaného majetku našich kandidátů. K tomu využijeme „Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem“ podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Budeme hledat společná řešení problémů města s dalšími zvolenými politickými subjekty. Tímto volebním programem přijímáme přímou a kontrolovatelnou odpovědnost vůči svým voličům. Věříme, že voliči budou vnímat při svém rozhodnutí paralely s volbami do Parlamentu ČR. Jen dostatečný počet členů zastupitelstva zvolených za ODS umožní prosazovat volební program, který zaručí Jilemnici stabilitu a rozvoj.
V tomto volebním období jsme zažili mnoho úspěchů, zejména v oblasti investičního rozvoje města, které nám zklamání z drobných nezdarů plně vynahradily. Město Jilemnice vstoupí zanedlouho do dalšího volebního období plně ekonomicky konsolidované, s velmi dobrými podmínkami pro život občanů a s velkým potenciálem rozvoje. Věříme, že vás následující programové priority osloví.
Školství:
Motto: „Naše děti do našich škol.“
Klademe důraz na rozvoj individuálních předpokladů každého jednotlivce. Budeme usilovat o zavedení výuky cizích jazyků již v předškolních zařízeních, o výchovu žáků a studentů k samostatnosti a odpovědnosti. Budeme i nadále podporovat školy při přijímání dětí z okolních obcí, budeme podporovat vzdělávání a zaměstnanost v našem regionu. Klademe důraz na prohloubení spolupráce základních škol a gymnázia. Chceme zabránit škodlivým pomluvám na všech úrovních škol. K tomu vyzýváme všechny: „Buďme patrioty a vzdělávejme naše děti v našich školách, v našem regionu!“ Ve spolupráci s Krajským úřadem v Liberci usilujeme o zahájení rekonstrukce budov gymnázia a jejich efektivní využití. Podrobíme kontrole vytvořené Školní vzdělávací programy (ŠVP) z hlediska aktuálnosti a propojenosti na ostatní školy ve městě. ŠVP se musí stát živými dokumenty tak, aby žáci a studenti byli schopni po ukončení studia nalézt vhodné povolání a vést plnohodnotný život v evropské společnosti. Uvítáme návrhy pedagogů, ale i řadových občanů, na zlepšení, jakož i informace o úspěších či neúspěších našich žáků a studentů v praxi a v dalším studiu.
Sport:
Motto: „Sport-ne drogy.“
V podpoře sportu spatřujeme účinný nástroj k využití volného času dětí a mládeže. Důsledně podpoříme využívání v posledních letech modernizovaná sportovní zařízení a novou sportovní halu. Podpoříme realizaci všech investic, které zajistí bezpečnost a kvalitu sportovních akcí (oplocení sportovního areálů, opravu tenisových a volejbalových kurtů). TJ Sokol vnímáme v oblasti výchovy a sportu jako významného a osvědčeného partnera, který je garantem vysoké úrovně podpory sportovní činnosti v Jilemnici. Svou tradicí a strukturou členské základny, jakož i praktickou výchovnou činností, přesahuje hranice běžné instituce zajišťující sportovního vyžití. Chceme zamezit šíření negativního jevu ve společnosti – nadužívání alkoholu mládeží a v neposlední její závislosti na drogách. Chceme dát dětem a mládeži variantu proti konzumnímu způsobu života, zlepšovat jejich fyzický stav. Budeme pokračovat v podpoře udržování všech stávajících sportovišť a sportovních ploch v Jilemnici. Budeme podporovat spolupráci sportovních oddílů a škol a vytvářet podmínky pro práci v oddílech. Podpoříme nové sportovní aktivity, inline bruslení, cyklistické disciplíny freestyle-Dirt Street apod. a nezapomeneme na sportovní tradici města.
Zdravotnictví:
Motto: „Důsledná prevence, kvalitní péče.“
Dalším ze splněných předvolebních slibů bylo dokončení rekonstrukcí areálu Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici. Občané města jakož i širokého okolí mají dnes k dispozici vzkvétající a moderní zdravotnické zařízení, které by rozsahem a kvalitou poskytované péče jen obtížně hledalo v regionu srovnání. Investicemi řádově v desítkách milionů korun, získaných převážně z fondů EU, se významně zhodnotil majetek města. Celkové investice v nemocnici zhodnotili její majetek téměř desetinásobně Nezapomeneme ani na menší, nebo soukromá zdravotnická zařízení. Budeme je nadále podporovat tak, aby zdravotní péče v regionu byla co nejkomplexnější.
Klademe důraz na zvyšování kvality péče, spokojenosti pacientů i zaměstnanců. K tomuto budou využity dva nástroje: Stejně jako u města projekt „zavádění CAF v Jilemnici“ a specificky pro MMN v Jilemnici aplikace přísných akreditačních standardů. Podpoříme plánované aktivity nemocnice – výstavbu parkovišť, opravu komunikací, vybudování rehabilitačního pavilonu, který bude sloužit nejen pacientům, ale také veřejnosti. Vnímáme také důležitost podpory nemocnice v oblasti rozvoje informačních technologií při zachování vysoké úrovně ochrany osobních údajů. Nezbytným předpokladem pro další existenci nemocnice ve městě jsou korektní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Podpoříme naši nemocnici v jejím úsilí o dobré vztahy s jinými zdravotnickými zařízeními v regionu, zejména s Nemocnicí s poliklinikou Semily. Zvláštní pozornost bude věnována prevenci, zejména civilizačních chorob, anorexie, bulimie, drogových závislostí apod., a to již od základních škol.
Cestovní ruch:
Motto: „Jilemnice-probuzené turistické centrum.“
Jilemnice je již po léta vyhledávána jako výhodné východisko do západních Krkonoš, jejichž přirozeným centrem se během historického vývoje stala. Bohužel, v důsledku nedostatečné ubytovací kapacity, nízké úrovně některých restauračních zařízení, chybějícím finančním prostředkům na rekonstrukci koupaliště, na vybudování informačního centra a některých dalších handicapů se postupně význam Jilemnice jako turistického centra vytrácí. Chceme proto napřímit úsilí k obnově koupaliště, rozšíření ubytovacích kapacit, zlepšení propagace Jilemnice jako významného turistického centra Krkonoš, sjednotit a zkvalitnit úroveň poutačů, informačních bannerů. Získat finanční prostředky na vybudování cyklostezek, cyklotras, využitelných rovněž pro inline bruslení. Podpoříme rozvoj turistiky, která do našeho města přináší nové pracovní příležitosti v oblasti služeb. Prostřednictvím internetu a dalších médií zvýšíme informovanost o památkách a přírodních krásách města Jilemnice a okolí.
Kultura:
Motto: „Kdo si hraje, nezlobí.“
Podpoříme Informační centrum pro mládež. Máme v plánu lépe využít multifunkční sál v renovovaném objektu čp. 1. Jsme pyšní na to, že se podařilo zajistit zprovoznění severní části této budovy, a to pro kulturní činnosti ve sloupové síni a propagaci výrobků místních řemesel v 1. patře. S využitím finančních prostředků EU obnovíme zámecký park. Chceme vybudovat přírodní amfiteátr. Budeme dbát o kvalitní péči o depozitář muzea, podpoříme rozšiřování sbírek, organizaci výstav. Jsme připraveni k této podpoře bez ohledu na možnou změnu vlastníka muzea. Společně s těmito aktivitami připravíme návrh systémového řešení rekonstrukce a modernizace a využití Společenského domu Jilm. Nadále budeme podporovat rozvoj klubových a spolkových činností dětí, juniorů i seniorů. Ne dotováním spotřebním materiálem, slevami na poskytování služeb výdělečně činným apod., ale zejména investicemi do objektů, v nichž je kulturní činnost organizována, a podporou dětí a mládeže. Budeme hledat finanční prostředky a prostory pro zřízení smuteční síně. Podpoříme stávající akce – jarmarky, Krakonošovy letní podvečery, organizaci poutí, vystoupení dechovek, divadelních a tanečních akcí, koncertů a česko-polskou spolupráci, zejména s městy Karpacz, Świebodzice, Świeradów Zdrój a Kowary.
Sociální péče:
Motto: “Pomoc ano, ale promyšlená a efektivní.“
Sociální péče má v Jilemnici hlubokou tradici a vždy se úzce prolínala se zdravotní péčí. Je proto i v budoucnu nezbytné pokračovat v pomoci sociálně potřebným. Do procesu plánování projektů v této oblasti je však nezbytné lépe zapojit handicapované občany, příp. občany sociálně slabší, tak, aby poskytnutá pomoc (rekonstrukce bydlení, bezbariérové přístupy) byla efektivní. Ze zkušeností ze spolupráce s handicapovanými občany, např. při přípravě projektu „Nemocnice bez bariér“ vyplývá, že tito občané překonávají v Jilemnici mnoho překážek. Nemají vždy ideálně řešené byty sociálního charakteru, a to ani některé nově rekonstruované. Naše město není bezbariérové, máme v úmyslu jeho bezbariérovost koncepčně dořešit, vybudovat trasu průchodu městem. Prosazujeme prodej pro město nepotřebného majetku. Finanční zdroje z prodeje a ušetřené zdroje za údržbu tohoto majetku použijeme na rekonstrukce a vybudování sociálního bydlení. Nadále podpoříme činnosti dobrovolných charitativních sdružení občanů. Budeme pečovat o stávající stacionář a podpoříme akce plánované v komunitním plánu. Zaměříme se na pomoc zdravotně postiženým a duševně nemocným, osamělým seniorům s omezenou možností pohybu, nemocným a přestárlým lidem, kteří potřebují celodenní péči a jejichž rodiny jsou vytíženy pracovními povinnostmi. Naším dalším cílem je podporovat činnosti různých dobrovolných a charitativních sdružení občanů a uplatnění a využití volného času důchodců.
Podnikání:
Motto: „Úřady pro podnikatele, ne podnikatelé pro úřady.“
Kriticky hodnotíme současnou úroveň komunikace mezi úřady a podnikateli. Je nezbytné zlepšit podmínky pro podnikání v Jilemnici, zastavit narůstající trend odchodů podnikatelů do jiných regionů. Budeme, stejně jako v předchozích 3 letech, držet minimální úroveň daní z nemovitostí. Tato daň je díky neústupnosti zastupitelů ODS v Jilemnici, ve srovnání s ostatními městy a obcemi, nižší než obvyklá. Nesmíme připustit další zvyšování zátěže podnikatelů a živnostníků. Naší snahou je stabilizace podnikatelského prostředí. Usilujeme o privatizaci OSP s nabídkou objektů současným nájemníkům, za podmínky zachování drobných podnikatelských činností, omezení možností spekulativních odprodejů. Plánujeme rozvoj podnikatelské zóny, podpoříme přípravu inženýrských sítí v Hrabačově, východně od Cutisinu. V diskusi s podnikateli a živnostníky zaktualizujeme strategický plán města. Budeme pokračovat ve spolupráci s Normou na vybudování nové prodejny. Chceme zvýšit informovanost o možnostech podnikání v Jilemnici prostřednictvím internetu zveřejňováním aktuálních informací o volných pozemcích a nebytových prostor. Ve spolupráci s Úřadem práce budeme poskytovat informace o pracovních silách, jejich kvalifikační struktuře. Zároveň, v rámci příslušných právních předpisů a se zachováním principů konkurence, budeme podporovat při shodnosti nabídek firmy se sídlem v Jilemnici při získávání zakázek města a jeho příspěvkových organizací. Budeme poskytovat informace o finanční podpoře malému a střednímu podnikání, pomáhat při vyplňování žádostí a jejich dokládání a zajišťovat informace pro začínající podnikatele.
Bezpečnost a pořádek ve městě:
Motto: „S pomocí občanů proti vandalismu a drogám.“
Nesmíme zavírat oči nad vzrůstající silou projevů vandalismu. Často nákladně opravené objekty města, jakož i soukromé objekty, jsou poškozovány. Drogově závislí si oblíbili řadu míst v Jilemnici, kde se nerušeně věnují své sebedestrukci a následně destrukci okolí. Dříve oblíbená místa zamilovaných párů mizí a jsou vyžívána milovníky alkoholu a psychotropních látek. Postavíme se tvrdě tomuto trendu, ale současně navrhneme lepší alternativu života lidem, kteří spadli na dno, nebo tam směřují. Tito lidé více než restrikci potřebují účinnou pomoc, nalezení smyslu života. V rizikových částech města posílíme kamerový systém. Společně s Policií České republiky, Městskou policií, se streetworkery, vytipujeme místa, kde se setkávají drogově závislí. Posílíme preventivní a vzdělávací akce ve školách, spolupráci s nemocnicí, pozici koordinátora, zodpovědného za řešení problému drog ve městě. Podpoříme spolupráci občanů, všech státních složek i dalších organizací při ochraně života, zdraví a majetku občanů našeho města. Budeme důsledně kontrolovat dodržování vyhlášky o čistotě města a dodržování nočního klidu ve městě. Prosadíme zlepšení dopravního a místního značení a přijetí dopravních opatření zvyšujících bezpečnost chodců, především dětí. Nezbytná je spolupráce všech složek Integrovaného záchranného systému. Soustředíme některé složky IZS do jednoho objektu. Vytipujeme „černá“ místa osvětlení v Jilemnici, umožníme občanům tam, kde je to pro město neekonomické, zajištění osvětlení s jejich finanční spoluúčastí.
Doprava:
Motto: „Koho zlobí doprava, ten jde volit do prava.“
V uplynulém volebním období se podařilo opravit komunikace, chodníky, cesty, v hodnotě milionů korun. Jsou však oblasti, ve kterých nebylo dosaženo požadovaného pokroku. Čeká nás řešení problému „Bezpečné cesty do školy“. Bezpodmínečně se musí zlepšit údržba komunikací a zejména zimní údržba. Zastupitelé zvolení za ODS se dlouhodobě zasazují o zvýšení kvality zimní údržby, narážejí však často na omezený finanční rámec, kterým město disponuje. Uzavřeme proto dlouhodobou, transparentní a cenově výhodnou smlouvu o zimní údržbě místních komunikací. Zajistíme racionalizaci přechodů u autobusového nádraží, u finančního úřadu a výstavbu a údržbu nových místních komunikací. Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravě komunikací. Ve spolupráci s okolními obcemi zajistíme optimalizaci autobusové i železniční dopravní obslužnosti. Chceme řešit parkování automobilů i mimo centrum města. Stejně jako v uplynulém volebním období využijeme zkušeností našich zastupitelů z oblasti dopravy na Krajském úřadě v Liberci.
Zemědělství, lesnictví:
Motto: „Hory, lesy, lidé – největší bohatství regionu.“
Budeme šetrně hospodařit s lesy ve vlastnictví města. Podpoříme tradiční způsoby zemědělské prvovýroby, zabezpečíme ochranu zemědělského půdního fondu. Budeme hledat optimální využití zemědělských ploch neomezující rozvoj města. Dokončíme likvidaci následků kalamity v lesích z uplynulých let a podpoříme urychlené zalesnění poškozených ploch smíšenými lesy. Nebudeme bránit přístupu zemědělské techniky na obdělávanou půdu.
Majetek a bydlení:
Motto: „O majetek se nejlépe stará jeho vlastník.“
Budeme podporovat privatizaci zbytného majetku města, s důrazem na objekty, které nemají sociální charakter a jejichž údržba odčerpává finanční prostředky města, tolik potřebné v jiných oblastech. Zasadíme se o technickou připravenost lokality Buben pro zahájení výstavby rodinných domů. Nalezneme důvěryhodné investory, nejlépe fyzické osoby s dlouhodobým pobytem v Jilemnici. Budeme modernizovat stávající bytový fond, připraveny máme projekty zateplení a další projekty.
Životní prostředí:
Motto: „Cogito ergo sum (myslím, tedy jsem); šetřím životní prostředí, tedy jsem.“
Podpoříme ekologické vytápění nově budovaných objektů, výstavbu rodinných domů a zateplování starších budov. Budeme udržovat zeleň na veřejných prostranstvích i v okrajových částech města. K tomuto výrazně přispěje projekt Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici, kde jsme od SFŽP získali dotaci ve výši cca 7 mil. Kč. Rozšířili jsme a budeme nadále podporovat svoz separovaného odpadu, počet kontejnerů a likvidaci biomasy. Zasadíme se o dokončení kanalizační sítě, která významným způsobem přispěje k čistotě města (např. projekt Čistá Jizera, jehož nejhorší část, která se dotkla občanů, již máme za sebou). Podpoříme vybudování čističky odpadních vod. Zvýšíme kvalitu informovanosti občanů o třídění odpadu, budeme hledat řešení likvidace černých skládek.